Termeni & Condiții

valabile din 01.01.2021
 
Bine ați venit!

Vă mulțumim pentru utilizarea site-ului https://contestamenda.eu (Site-ul).

Citiți cu atenție Termenii și Condițiile prezentate aici. Accesul și utilizarea acestui Site (inclusiv a informaţiilor și Serviciilor conținute aici ori în alte pagini ale Site-ului) semnifică acceptul Dumneavoastră explicit cu privire la acestea și reprezinta întreaga înțelegere dintre părți.

Prin folosirea Serviciilor, declarați că aveți cel puțin 18 ani împliniți și vă asumați răspunderea că datele și informațiile furnizate de dumneavoastră sunt reale.

Dacă acționați în nume propriu, ca persoană fizică, sunteți de acord cu excluderea din cadrul legislativ aplicabil a dispozițiilor privitoare la protecția consumatorului, astfel cum este ea prevăzută în O.G.21/1992 și a celorlalte acte normative conexe/incidente.

Dacă acționați în numele sau pentru o persoană juridică, declarați că îndepliniți condițiile necesare pentru reprezentarea persoanei juridice respective, inclusiv că aveți acordul administratorului/directorului/etc. pentru accesarea Serviciilor.


1. Scopul Site-ului

contestamenda.eu este o platformă destinată informării şi colaborării în domeniul procedurilor legale privind contestarea sancțiunilor contravenționale (în special amenzi).

Colaboratorii noştri avocaţi pot oferi ajutor de specialitate numai în baza unui Contract separat pe care Utilizatorul îl încheie cu aceştia. Excepţie face numai verificarea prealabilă a Contestației generate de algoritmul nostru, înainte de depunerea la instanță.

Verificăm aleator respectarea acestor Condiţii şi sunteţi de acord să ne furnizaţi la cerere orice fel de informaţie în acest scop.

Algoritmul creat de noi analizează datele introduse de Dvs. și generează Contestația folosind aceste date. Completarea formularului și plata Serviciilor duc automat la generarea contestației, a facturii și la plata taxei de timbru de 20 de lei în beneficiul Dvs., apoi acestea sunt transmise automat, prin email, instanței de judecată.

O situație aparte o reprezintă bifarea opțiunii ‘verificare de către un avocat’, caz în care numai transmiterea Contestației este amânată cu cel mult 24h.

Această automatizare face imposibilă renunțarea la Servicii după ce acestea au fost deja realizate.

 
2. Utilizarea Site-ului

Trebuie să respectaţi toate politicile puse la dispoziţie în cadrul acestui Site şi aveţi dreptul de utilizare numai în scopuri legale, morale și nedefăimătoare.

Nu utilizaţi Site-ul în mod necorespunzător. De exemplu, nu încercaţi să influenţaţi  sau să accesaţi Site-ul în alt mod decât prin interfaţa şi prin instrucţiunile oferite de noi. Puteţi utiliza Site-ul numai conform legii în vigoare la momentul accesarii/utilizarii, iar obligația de cunoaștere a legii vă aparține în totalitate.

Putem întrerupe sau înceta furnizarea Serviciilor către dvs. fără nici un fel de preaviz dacă nu respectaţi Termenii și Condiţiile noastre precum și în cazul în care investigăm un comportament suspectat ca fiind necorespunzător.

Nu încărcați, nu transmiteți și nu stocați materiale a căror deținere este interzisă prin lege (materiale pornografice, softuri de interceptare de orice fel, softuri destinate supravegherii sau înregistrării nelegale, materiale destinate falsificării de valori sau instrumentelor de plată electronice, etc). De asemenea, nu încărcați fișiere care conțin în mod explicit parole, coduri de acces sau alte asemenea date care pot asigura accesul în sisteme protejate.

În ceea ce priveşte utilizarea Serviciilor de către dvs., putem să vă trimitem anunţuri, mesaje administrative şi alte informaţii. Puteţi renunţa la unele dintre aceste comunicări.

Unele dintre Serviciile noastre sunt disponibile pe dispozitive mobile. Nu utilizați aceste Servicii într-un mod care vă distrage atenția și vă împiedică să respectați legislația rutieră și de siguranță.

 

3. Modificarea Termenilor
Ne rezervăm dreptul de a completa și de a modifica aceşti Termeni în orice moment, în scopul completării sau utilizării mai bune a Site-ului. Versiunea în vigoare va fi cea publicată pe Site.

Este important să examinaţi în mod regulat conţinutul acestor Termeni şi Condiţii  pentru a vă asigura că sunteţi informaţi cu privire la schimbări. Modificările aduse vor deveni efective imediat după ce au fost publicate, dar nu se vor aplica retroactiv.

 
4. Drepturi de autor

Toate drepturile, inclusiv drepturile de autor şi drepturile asupra bazelor de date, cu privire la acest website, la conţinutul său si a programelor accesate prin intermediul sau, sunt licenţiate ori utilizate de către Olive Media SRL (cu sediul social în Șura Mare, str. Principală 720 jud. Sibiu, CUI 31681484)  şi partenerii săi în conformitate cu prevederile legale aplicabile si cu permisiunea deţinătorilor drepturilor de autor.

Utilizarea Site-ului nu vă oferă niciun drept de proprietate intelectuală asupra acestora sau asupra conţinutului pe care îl accesaţi.

Nu aveţi dreptul de a copia, reproduce, republica, descărca, posta, emite sau transmite niciun fel de text, imagine, grafică, logo, ilustraţie, buton, simbol sau selecţia lor ori modul în care acestea sunt dispuse, nici codul-sursă ori programele asociate, pentru niciun scop public ori comercial. Excepţie fac numai materialele publicate cu titlu de jurisprudenţă.

Nu eliminaţi, nu ascundeţi şi nu modificaţi nicio menţiune legală afişată în cadrul sau împreună cu Site-ul. Nu aveţi dreptul de a adapta, modifica ori crea niciun material cu informaţiile conţinute în acest site, cu exccepţia jurisprudenţei.

Anumite Servicii vă permit să încărcați, să trimiteți, să stocați sau să primiți conținut. Vă păstrați toate drepturile de proprietate intelectuală deținute asupra conținutului respectiv. Pe scurt, tot ceea ce vă aparține rămâne în proprietatea dvs.

 

5. Interzicerea cesiunii sau (re)vânzării

Informaţiile sau Serviciile oferite de noi Utilizatorului nu pot fi cesionate, vândute, închiriate sau înstrăinate în orice mod sau formă, indiferent de denumire, permanent sau temporar, către o altă persoană fizică sau juridică ori entitate fără personalitate juridică.

Aceste Servicii sunt destinate în exclusivitate persoanelor fizice ori juridice și numai pentru situaţia lor proprie, fără posbilitatea intervenţiei unui intermediar. Este interzisă în mod explicit utilizarea Serviciilor de către intermediari, indiferent de calitatea lor.

 
6. Confidenţialitate

Ne obligăm reciproc să asigurăm confidenţialitatea asupra tuturor aspectelor implicate de oferirea Serviciilor cu excepţia cazurilor în care autorităţile competente din România solicită în scris furnizarea de informaţii.
În această situaţie, partea căreia i s-a adresat solicitarea se obligă să înştiinţeze cealaltă parte în scris, în termen de trei zile calendaristice de la primirea solicitării.

 
7. Limitarea şi excluderea răspunderii

Situaţiile de forță majora sau caz fortuit nu vor atrage răspunderea nici uneia din Părţi.
Vor fi asimilate cazului fortuit orice fel de măsuri ale autoritatilor române sau europene care duc la nefuncționarea Site-ului sau Serviciilor.

Ne obligăm reciproc să ne înștiințăm despre aceste situații în termen de 72 de ore de la apariția lor.

În cazul unui litigiu între Dvs. (utilizator) şi orice alt Terţ,  înţelegeţi şi sunteţi de acord că nu avem obligația de a interveni.

Prin prezentul Acord, absolviţi Olive Media SRL, funcţionarii, angajaţii, agenţii şi succesorii lor în drepturi de plângeri, cereri şi prejudicii de orice natură, cunoscute sau necunoscute, previzibile şi imprevizibile, dezvăluite sau confidenţiale, care decurg din, sau sunt în orice fel legate de utilizarea prezentului Site şi a informaţiilor cuprinse în acesta.

 

8. Securitate

Folosim cele mai recente tehnologii şi metode în securitatea IT şi depunem eforturi permanente pentru asigurarea securităţii datelor pe care ni le transmiteţi. Realizăm stocarea datelor pe servere aflate total sau parţial sub controlul nostru ori al partenerilor noştri contractuali, în Falkenstein, Germania şi Nuremberg, Germania.

Realizăm backup-uri periodic, pe care le stocăm timp de 1 an calendaristic, în centre de date autorizate aflate în Helsinki, Finlanda şi Tuusula, Finlanda.

Termenul de păstrare al datelor Dvs. pe server este de 10 zile calendaristice, după care sunt șterse automat.

 
9. Prelucrarea datelor cu caracter personal

Colectăm datele cu caracter personal (mai puțin datele referitoare la plata cu cardul) pe care dumenavoastră ca Utilizator ni le comunicaţi, în scopul prestării Serviciilor, a informării şi comunicării cu dvs. Citiţi mai jos detaliile legate de aceste aspecte.

INFORMARE

cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal

În conformitate cu dispozițiile art. 13 din Regulamentul CE 679/2016 privind protecția datelor cu caracter personal și libera circulație a acestora, vă aducem la cunoștință că datele cu caracter personal comunicate de Dvs. în cuprinsul cererii sau cererilor formulate:
– sunt utilizate pentru rezolvarea cererii Dvs și menţinerea comunicării cu Dvs.;
– sunt transmise instanței competente să soluționeze Contestația;

– o parte sunt folosite pentru emiterea facturii;

– sunt păstrate în funcție de necesități (server-10 zile, backup – 1 an calendaristic, documente contabile – 5 ani)


Aceste date nu fac obiectul unei analize automate și nu se iau nici un fel de decizii privitoare la Dvs. personal bazate pe analiza automată a datelor.

Responsabil cu protecția datelor: av. Laurențiu Boureanu, str. Gh. Lazăr 6, Sibiu, jud. Sibiu, office[at]romaniaconsulting.ro


Vă informăm de asemenea, că aveți:

Dreptul de acces la date Aveți dreptul de a obţine accesul la datele privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm sau la copii ale acestora; aveți, de asemenea, dreptul de a obţine de la noi informaţii cu privire la natura, prelucrarea şi divulgarea acestor date.

Dreptul la rectificarea datelor Aveți dreptul de a obţine rectificarea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, în situația în care sunt incorecte sau incomplete.

Dreptul la ştergerea datelor Aveți dreptul de a obţine de la noi ştergerea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, cu excepția situațiilor în care păstrarea acestora este obligatorie potrivit legii.

Dreptul la restricţionarea prelucrării datelor Aveți dreptul de a restricţiona prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm, în condițiile legii.

Dreptul de a formula obiecțiuni Aveți dreptul de a obiecta la prelucrarea datelor privitoare la dumneavoastră de către noi sau în numele nostru.

Dreptul la portabilitatea datelor Aveți dreptul de a obţine transferul către un alt operator al datelor privitoare la dumneavoastră pe care le prelucrăm sau le controlăm.

Dreptul la retragerea consimţământului În situaţiile în care prelucrăm datele privitoare la dumneavoastră în temeiul consimţământului dumneavoastră, aveți dreptul de a vă retrage consimţământul; puteți face aceasta în orice moment, cel puţin la fel de uşor cum ne-ați acordat iniţial consimţământul; retragerea consimțământului nu va afecta legalitatea prelucrării datelor privitoare la dumneavoastră pe care am realizat-o înainte de retragere.

Dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere Aveți dreptul de a depune o plângere la autoritatea de supraveghere a prelucrării datelor cu caracter personal. În România, această autoritate este Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal (ANSPDCP).